bezpłatne zajęcia językowe dla osób pracujących

Firma Code Training Sp. z o.o. będzie organizować w naszej bibliotece szkolenia językowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy projektu będą mieli możliwość podniesienia kompetencji językowych na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Szkolenia są bezpłatne, dodatkowo każdy uczestnik otrzyma skrypty i certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje. Grupa docelowa projektu to osoby pracujące, po 25 roku życia z województwa śląskiego, należące do grup defaworyzowanych, w tym m. in.:

  • osoby po 50 roku życia,
  • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, średnie),
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby mieszkające na terenach wiejskich.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji kluczowych osób pracujących.
W projekcie nie mogą brać udziału właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
Zakres szkoleń w projekcie: szkolenia językowe (angielski, niemiecki, francuski – różne poziomy) w wymiarze 120h/grupę (grupy 12-osobowe), zakończony egzaminem TELC lub innym równoważnym.

W sprawie zapisów:
Krzysztof Słobodzian, Biuro Rekrutacji
tel. 697 469 581