Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach Filii w Pszczynie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
pszczyna.pbw.katowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03

Strona internetowa pszczyna.pbw.katowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego,
  • pliki audiowizualne nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • zawartość części plików pdf może nie być dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Telefon: +48 32 210 39 50

E-mail: pszczyna@pbw.katowice.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach Filia w Pszczynie, ul. Ks. bpa B. Bogedaina 24, 43-200 Pszczyna

Siedziba biblioteki mieści się na parterze budynku.

Na przeciwko budynku biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Przestrzeń komunikacyjna pomieszczeń wewnątrz biblioteki jest wolna od barier poziomych (komunikacja pozioma) – korytarze i pomieszczenia na jednym poziomie.

Wejście do budynku zawiera bariery architektoniczne: do pokonania na zewnątrz 3 schodki, wewnątrz 6 schodów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.