Warunki zapisu

Do biblioteki mogą zapisać się następujące osoby:

  1. nauczyciele i nauczyciele akademiccy mieszkający i zatrudnieni w województwie śląskim oraz zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego, a pracujący lub dokształcający się na terenie województwa śląskiego;
  2. nauczyciele emerytowani;
  3. studenci uczelni śląskich;
  4. studenci innych uczelni zamieszkali na terenie województwa śląskiego;
  5. słuchacze szkół pomaturalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego;
  6. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec biblioteki ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia);
  7. osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego: pracownicy naukowi instytutów i innych zakładów naukowych, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej, kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji;
  8. inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę za zgodą kierownika wypożyczalni.

Warunkiem zapisu do biblioteki jest:

  • okazanie przez:
   1. nauczycieli – ważnego dokumentu tożsamości,
   2. studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych – dokumentu tożsamości i indeksu, w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej;
   3. uczniów – ważnej legitymacji szkolnej;
    • podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego);
    • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o prawdziwości podanych danych osobowych.

W momencie zapisu pobieramy opłatę w wysokości 5 zł za wydanie karty bibliotecznej.

Wypożyczenia

• Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 8 książek i 8 egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 30 dni.
• Za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za 1 egzemplarz za każdy dzień zwłoki.

Regulamin

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin
korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy
w Katowicach
(format pdf, 311 KB)