Warunki zapisu

Do biblioteki mogą zapisać się następujące osoby:

  1. nauczyciele i nauczyciele akademiccy mieszkający i zatrudnieni w województwie śląskim oraz zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego, a pracujący lub dokształcający się na terenie województwa śląskiego;
  2. nauczyciele emerytowani;
  3. studenci uczelni śląskich;
  4. studenci innych uczelni zamieszkali na terenie województwa śląskiego;
  5. słuchacze szkół pomaturalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego;
  6. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec biblioteki ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia);
  7. osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego: pracownicy naukowi instytutów i innych zakładów naukowych, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej, kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji;
  8. inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę za zgodą kierownika wypożyczalni.

Warunkiem zapisu do biblioteki jest:

  • okazanie przez:
   1. nauczycieli – ważnego dokumentu tożsamości,
   2. studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych – dokumentu tożsamości i indeksu, w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej;
   3. uczniów – ważnej legitymacji szkolnej;
    • podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego);
    • podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o prawdziwości podanych danych osobowych.

W momencie zapisu pobieramy opłatę w wysokości 5 zł za wydanie karty bibliotecznej.

Wypożyczenia

• Każdy czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 8 książek i 8 egzemplarzy zbiorów multimedialnych na okres 30 dni.
• Za niezwrócenie materiałów bibliotecznych w obowiązującym terminie pobiera się karę pieniężną w wysokości 0,20 zł za 1 egzemplarz za każdy dzień zwłoki.

Regulamin

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin
korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy
w Katowicach
(format pdf, 311 KB)

Aby korzystać ze strony zaakceptuj cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close